Regulamin sklepu internetowego www.styroplan.pl

§ 1.

 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.styroplan.pl

Właścicielem Sklepu internetowego pod adresem :USSO TOMASZ FREJ ULICA: Reymonta 12a KOD POCZTOWY: 28-300 MIASTO: Jędrzejów WOJEWÓDZTWO: Świętokrzyskie.

Klient korzystający ze Sklepu może korzystać z następujących kanałów kontaktu:

poczty elektronicznej, kierując korespondencję na adres:  styroplanuj@gmail.com

telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 884 804 404

Sklep świadczy następujące usługi:

zapoznania się z asortymentem Sklepu,

sprzedaży Produktów,

prowadzenia Konta Klienta.

§ 2.

 Definicje

Klient – osoba fizyczna zawierająca Umowę w ramach Sklepu niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – LUSSO TOMASZ FREJ

Adres e-mail – aktywny adres poczty elektronicznej klienta podany przez klienta w trakcie procedury składania zamówienia lub zakładania Konta. Adres ten może zostać przez klienta zmieniony w panelu ustawień Konta (opcja dotyczy tylko klientów posiadających aktywne Konto w serwisie).

Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT). Ceny Produktów podane w Sklepie mogą różnić się od cen obowiązujących w sklepie stacjonarnym. Produkty oferowane w Sklepie internetowym mogą być objęte dodatkowymi rabatami i promocjami.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający klientowi utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie i umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.

Konto - indywidualne konto Klienta w Sklepie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane Klienta, informacje podane przez Klienta, oraz informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach.

Użytkownik – klient posiadający aktywne konto Klienta w Sklepie.

Koszyk - element oprogramowania Sklepu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego danych oraz ich modyfikację.

Login - adres e-mail lub numer telefonu komórkowego Użytkownika podany podczas procedury rejestracji do Sklepu i mu przypisany, umożliwiający danemu Użytkownikowi zalogowanie się do Konta i korzystanie ze Sklepu.

Pliki cookie - pliki zapisywane na urządzeniu Klienta, podczas odwiedzin Klienta na stronie Sklepu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.

Polityka Prywatności - dokument określający postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny na stronie sklepu. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia przez Sklep jest zaakceptowanie polityki prywatności przez Klienta poprzez zapoznanie się z nią, a następnie wybór odpowiedniej opcji na formularzu.

Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sklep na zindywidualizowanej stronie produktu.

Umowa - umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), której przedmiotem jest sprzedaż rzeczy ruchomych.

Zamówienie - oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, poprzedzone akceptacją treści Regulaminu, wyborem towarów oraz wyborem formy płatności.

§ 3.

 Konto użytkownika

Założenie przez Użytkownika Konta nie jest wymagane do zapoznania się z asortymentem Sklepu, nie jest także wymagane do dokonania zamówienia i zawarcia umowy. Klienci posiadający założone konto klienta otrzymują dostęp do dodatkowych funkcji serwisu.

Rejestracja i zakładanie Konta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji przez Użytkownika. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej, zaś podanie telefonu kontaktowego jest fakultatywne.

Założenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony.

W ramach procedury rejestracji Konta każdy Użytkownik samodzielnie ustala swoje Hasło do Konta. Wymogi co do treści hasła przekazywane są Użytkownikowi podczas rejestracji Konta.

Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu (adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego) i Hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji przez Użytkownika.

Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania do Sklepu osobom nieuprawnionym. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wynikłej stąd szkody.

Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji własnych i prawdziwych danych osobowych.

Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto w Sklepie. W przypadku usunięcia konta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.

§ 4.

 Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu

Korzystanie ze Sklepu, przez co rozumie się przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie Zamówień wymaga oprócz aktywnego adresu mailowego:

urządzenia końcowego (komputera/urządzenia mobilnego), umożliwiającego wygenerowanie strony internetowej Sklepu, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej,

włączonej obsługi Plików cookies,

§ 5.

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie zaznaczyć przycisk „Dodaj do koszyka”,

zaznaczyć przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”.

zaznaczyć pole „Zamawiam i płacę”,

wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od wybranego sposobu opłacić zamówienie.

W szczególnych przypadkach ilość Produktów oferowanych przez Sklep, a możliwych do zakupu przez Klienta może być ograniczona. Potwierdzenie dostępności zakupionego przedmiotu następuje w toku weryfikacji zamówienia przez Sklep. Sklep zastrzega, że część towarów oferowana jest w czasie rzeczywistym w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy. W przypadku braku towaru na stanie sklepu § 8 pkt. 6 i 7 stosuje się odpowiednio w zakresie w jakim dotyczy zwrotu płatności.

Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie mają na celu umożliwienie Klientowi zapoznania się z Produktami oraz wykreowanie ogólnego wrażenia o wyglądzie i właściwościach Produktów, w szczególności o modelu, marce i właściwościach kolorystycznych. W szczególności wygląd Produktu na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktu wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać w szczególności z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia oraz innych czynników związanych z parametrami urządzenia, na którym wyświetlona jest strona internetowa Sklepu.

§ 6.

Dostawa i płatność

Klient może skorzystać z następujących form płatności:

Przelew tradycyjny;

Za pobraniem u operatora pocztowego doręczającego przesyłkę;

Szczegółowe informacje na temat sposobów dostawy wraz z cennikiem oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu. Koszty dostawy obciążają Klienta w wysokości określonej na stronie przedmiotu

Zamówione Produkty będą dostarczane Klientowi przy pomocy wybranego przez Klienta operatora pocztowego.

§ 7.

Zawarcie i wykonanie umowy

Zawarcie Umowy następuje po wcześniejszym złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie zgodnie pkt V Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia, jeżeli jego realizacja jest możliwa, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości elektronicznej na adres e-mail. Zawiera ona co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy.

W przypadku niemożliwości realizacji złożonego Zamówienia w całości lub części ze względu na brak zamówionego Produktu lub jego tymczasowej niedostępności lub inne zdarzenie niemożliwe do przewidzenia sklep niezwłocznie informuje o tym fakcie klienta. W przypadku złożenia zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku kontakt nastąpi nie później niż w ciągu 24 godzin, w przypadku składania zamówienia w dni wolne od pracy nie później niż w ciągu 24 godzin liczonych od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym. 

 W przypadku gdy klient dokonał płatności za Zamówienie sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu …..dni/godzin zwraca kwotę opłaconą przez klienta w całości lub części na konto wskazane przez klienta. 

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem internetowym albo płatności kartą, Klient w momencie dokonania Zamówienia obowiązany jest zapewnić środki pieniężne odpowiadające wartości złożonego Zamówienia wraz z kosztami dostawy. W razie braku odpowiednich środków, Zamówienie nie zostanie zrealizowane.

Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie Produktu. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na rzecz Klientów posiadających adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na finalną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się Cena za wybrany Produkt(y) oraz koszt dostawy, o której Klient informowany jest na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.

Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów udostępnionych na stronie Sklepu, jednakże cena Produktu obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje wiążąca dla obydwóch stron.

Promocje w Sklepie dotyczące sprzedaży Produktów obowiązują każdorazowo do daty podanej przez Sprzedawcę lub do wyczerpania zapasów.

§ 8.

Prawo odstąpienia od Umowy

Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem 14 dni od dnia doręczenia towaru.

Bieg terminu do odstąpienia od Umowy określonego powyżej rozpoczyna się od dnia doręczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik.

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pisemnie listem poleconym na adres wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu lub złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu w zakładce „zwroty” Oświadczenie o odstąpieniu na formularzu należy wysłać przed upływem terminu do jego złożenia, na adres mailowy …………………… lub pocztą tradycyjną. W przypadku skorzystania z drogi elektronicznej Sprzedawca wyśle Klientowi drogą mailową informację potwierdzającą otrzymanie formularza o odstąpieniu wysłanego przez Klienta.

Ciężar dowodu złożenia oświadczenia przez klienta w terminie, o którym mowa w pkt. 1 spoczywa na Kliencie.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu produktu. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego produktu. 

Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.

Klient powinien odesłać Produkt na adres wskazany mu przez Sprzedawcę na adres e-mail lub na adres zwrotny podany na przesyłce nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Dniem odstąpienia od umowy jest dzień w którym oświadczenie woli Klienta o odstąpieniu dotarło do Sprzedawcy w taki sposób, iż mógł zapoznać się z jego treścią.

Produkt może zostać zwrócony w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.

 Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy;

§ 9.

 Postępowanie reklamacyjne

Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad,

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym,

reklamację Produktu należy zgłosić pisemnie listem poleconym lub drogą elektroniczną przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego, udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu,

w reklamacji należy zawrzeć w szczególności zwięzły opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację,

Produkty prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją Producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu. Warunki gwarancji znajdują się również na stronie Sklepu przy danym Produkcie,

jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

zwrócić się w ramach gwarancji - jeżeli Produkt objęty jest gwarancją producenta lub dystrybutora - bezpośrednio do gwaranta w sposób wskazany w treści dokumentu gwarancyjnego w celu usunięcia wady Produktu,

żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca nie jest zobowiązany uczynić zadość żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. W takim wypadku Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczoną za Produkt Cenę. W przypadku rękojmi za wady, koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca,

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie,

Sprzedawca ustosunkuje się do takiego żądania niezwłocznie, nie później niż 14 dni od jego złożenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu brak odpowiedzi Sprzedawcy na żądanie Klienta poczytuje się za jego uznanie,

Jeżeli Klient w reklamacji złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca ustosunkuje się do tego żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jego złożenia. Brak odpowiedzi w tym terminie poczytuje się za brak uwag Sprzedawcy co do złożonego oświadczenia,

Produkty reklamowane w ramach wskazanej procedury należy odesłać na adres wskazany przez Sprzedawcę.

§ 10.

Strona internetowa sklepu

Sprzedawca odpowiada za należyte działanie Sklepu.

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania strony internetowej Sklepu należy zgłaszać za pośrednictwem adresu email: styroplanuj@gmail.com

§ 11.

Ochrona danych osobowych, pliki cookies

Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały przedstawione w „Polityce prywatności” na stronie Sklepu.  

W celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie Plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.

§ 12.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§13.

Postanowienia końcowe

Regulamin Sklepu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:

zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu,

zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,

zmian w funkcjonowaniu Sklepu niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów.

O treści zmian Regulaminu każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego przy założeniu Konta lub zmieniony później w panelu "Moje Konto" adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Sklepie nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta, poprzez usunięcie Konta w Sklepie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych w Sklepie oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Wszelkie prawa do strony internetowej Sklepu, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.

Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na stronie internetowej Sklepu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.

Zabronione jest dokonywanie w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, kopiowania, modyfikowania w jakikolwiek sposób strony internetowej Sklepu w całości lub w części.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password